Sql Temel Sorgular | 1. Veritabanı ve Tablo Oluşturma, Select, İnsert, Update, Delete Sorguları

0 982
Sql Temel Sorgular ;
  • CREATE : Bir veritabanı veya veritabanı içinde tablo oluşturur.
  • SELECT : Veritabanındaki verileri alır.
  • INSERT INTO : Veritabanına yeni veri ekler.

  • UPDATE : Veritabanındaki verileri günceller.

  • DELETE : Veritabanındaki verileri siler.

İlk olarak üst menüden New Query kısmına tıklayarak yeni bir sorgu oluşturuyoruz.

Sql Veritabanı Oluşturma

CREATE DATABASE Musteriler
ON
PRIMARY (
NAME=MusterilerData,
FILENAME = ‘D:\Musteriler.mdf’,
SIZE=5MB,
MAXSIZE=15MB,
FILEGROWTH=20%
)
LOG ON (
NAME=MusterilerLog,
FILENAME=’D:\Musteriler.ldf’,
SIZE=3MB,
MAXSIZE=10MB,
FILEGROWTH=1MB
)
COLLATE Turkish_CI_AS

Sql temel sorgularına ilk örnek olarak Create sorgusunu verebiliriz. “CREATE DATABASE Musteriler” ifadesi ile Musteriler isminde bir veritabanı oluşturacağımızı belirttik. PRIMARY ise birincil dosya da oluşturduğumuzu belirtmiş oluyoruz. PRIMARY belirtilmemişse, CREATE DATABASE deyiminde listelenen ilk dosya birincil dosya olur.

DATABASE :
NAME: SQL Server veritabanımıza başvurduğunda bu ismi kullanır. İsim uniqe(benzersiz) olmak zorundadır.
FILENAME: Veritabanımızın kaydedileceği yolu belirttiğimiz yerdir. Eğer belirttiğin klasör yok ise önceden oluşturmanız gerekiyor.
SIZE: Veritabanınızın ilk boyutu
MAXSIZE: Veritabanınızın en fazla ulaşabileceği boyut
FILEGROWTH: Yeterli boşluk kalmadığında veritabanınızın genişleme miktarı

LOG :
NAME: Log dosyanızın SQL Server başvurduğunda kullanacağı isim. Uniqe olmak zorundadır.
FILENAME: Log dosyanızın kaydedileceği yolu belirtiğimiz yerdir.
SIZE: Log dosyanızın ilk boyutu
MAXSIZE: Log dosyanızın en fazla ulaşabileceği boyut
FILEGROWTH: Yeterli boşluk kalmadığında log dosyanızın genişleme miktarı

Sql Tablo Oluşturma

CREATE TABLE Cariler
(
ID TINYINT  IDENTITY(1,1) NOT NULL,
Ad varchar(50),
Soyad varchar(50),
Sehir varchar(50),
PRIMARY KEY (ID)
);

“CREATE TABLE Cariler” ifadesi ile Cariler isminde tablo oluşturacağımızı belirttik. Boş bırakmaya izin vermediğimiz ID alanını NOT NULL şeklinde tanımlıyoruz. IDENTITY ile otomatik artış yapmasını sağlıyoruz. Primary Key olarak ID alanını tanımlıyoruz. “Ad varchar(50)” ifadesi ile Ad isminde ve nvarchar(50) tipinde column oluşturacağımızı belirttik.

Select Sorgusu (Veri Listeleme)

Select anahtar sözcüğü ile tablodaki kayıtları listelemek için kullanılır.  * işareti tablosundaki tüm veriyi sorgulamak için kullanılır. * yerine o tablodaki tüm kolonları veya istediğimiz kolonların adını yazarak verileri sorgulayabiliriz.

Cariler tablosunda bulunan tüm kayıtları listelemek için;

Select * From Cariler

Cariler tablosunda bulunan Ad, Soyad sütunlarını listelemek için;

Select Ad, Soyad From Cariler

Where Kullanımı (Koşul Ekleme)

Where anahtar sözcüğü ile sadece belirlenen kurala uygun olan kayıtların listelenmesini ve koşullu işlem yapılmasını sağlayabiliriz.

Cariler tablosunda Sehir sütunu istanbul olan kayıtları listelemek için;

Select * From Cariler Where Sehir=’istanbul’

Where koşulu ile kullanabileceğimiz operatörler;

Operator Açıklama
= Eşit
<> Eşit Değil. Not: Bazı versiyonlarda “!=” kullanılabilir.
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük Eşit
<= Küçük Eşit
BETWEEN Belirli kriterler arasındaki kayıtları listelemek için kullanılır.
LIKE İstenilen alan içindeki değeri aramak için kullanılır.
IN Bir sütun için birden çok olası değerleri belirtmek için kullanılır.

Like Kullanımı (Veri Arama)

Like anahtar sözcüğü ile belirtilen tablodaki istenilen alan içindeki değeri aramak için kullanılır.

Cariler tablosundaki Şehir alanında “i” ile başlayan kayıtları listeleyelim;

Select * From Cariler Where Sehir Like ‘i%’

Cariler tablosundaki Sehir columnda “l” ile biten kayıtları listelemek için;

Select * From Cariler Where Sehir Like ‘%i’

Cariler tablosundaki Sehir columnda “tan” bulunan kayıtları listelemek için;

Select * From Cariler Where Sehir Like ‘%tan%’

İnsert İnto Sorgusu (Veri Ekleme)

İnsert into anahtar sözcüğü ile tabloya kayıt eklemek için kullanılır.

Cariler tablosuna bir kayıt ekleyelim;

insert into Cariler (Ad, Soyad, Sehir)
Values (‘Ali’,’Şahin’,’istanbul’)

Update Sorgusu (Veri Güncelleme)

Update anahtar sözcüğü ile tablodaki kayıtlar üzerinde veri güncelleme yapmak için kullanılır.

Cariler tablosunda ID si 1 olan kaydın Soyadını Can olarak değiştirelim;

Update Cariler Set Soyad = ‘Can’ Where ID = 1

Delete Sorgusu (Veri Silme)

Delete anahtar sözcüğü ile tablodan kayıt silmek için kullanılır.

Cariler tablosundaki ID si 1 olan kaydı silelim;

Delete from Cariler Where ID = 1

Cariler tablosundaki tüm kaydı silmek için;

Delete From Cariler

SQL geliştirici araçları hakkında daha fazla bilgi için Microsoft sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.